Pengaplikasian Pendekatan Pembelajaran Aktif Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Pendidikan Pra Siswazah (Application of Active Learning Approach Among Final Year Education Undergraduate Students)

Authors

  • Nurulhidayah Ariff School of Education, Universiti Teknologi Malaysia
  • Norasykin Mohd Zaid School of Education, Universiti Teknologi Malaysia

Abstract

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji persepsi pelajar terhadap pengaplikasian pendekatan pembelajaran aktif. Kajian tertumpu kepada 3 aspek, iaitu persepsi pelajar terhadap pengaplikasian pendekatan pembelajaran aktif, faktor dominan yang mendorong pelajar untuk terlibat dalam pembelajaran dan kelebihan pembelajaran aktif menurut pandangan pelajar. Seramai 71 orang pelajar tahun akhir Fakulti Pendidikan daripada program pengajian kursus A, kursus B dan kursus C telah menjadi responden dalam kajian ini. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik yang mengandungi 30 item, dibina berasaskan skala pemeringkatan Likert. Nilai Alpha Cronbach bagi soal selidik ini ialah 0.96 dan data mentah yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan SPSS for Windows Version 11.5. Dapatan kajian menunjukkan tahap persepsi pelajar terhadap pendekatan pembelajaran aktif dalam sesi P&P adalah tinggi dengan nilai min 4.01. Hasil kajian juga menunjukkan antara faktor utama yang mendorong pelajar untuk terlibat dalam pembelajaran aktif adalah faktor interaksi dan komunikasi yang baik antara rakan-rakan. Selain itu, hasil kajian turut menunjukkan kelebihan utama pembelajaran aktif menurut pandangan pelajar ialah dapat memperbaiki kemahiran komunikasi dalam diri mereka. Secara keseluruhannya, penerimaan pelajar terhadap pembelajaran aktif adalah positif.

Downloads

Published

2021-05-04

How to Cite

Ariff , N., & Mohd Zaid, N. (2021). Pengaplikasian Pendekatan Pembelajaran Aktif Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Pendidikan Pra Siswazah (Application of Active Learning Approach Among Final Year Education Undergraduate Students). Innovative Teaching and Learning Journal, 3(2). Retrieved from https://itlj.utm.my/index.php/itlj/article/view/41