E-Modul Lukisan Skematik Perpaipan Menggunakan Model Madeline Hunter

Authors

  • Arihasnida Ariffin Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Batu Pahat, Johor, Malaysia
  • Juglet Nur Haris Mat Supri Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Batu Pahat, Johor, Malaysia
  • Norhasyimah Hamzah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Batu Pahat, Johor, Malaysia
  • Normah Zakaria Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Batu Pahat, Johor, Malaysia
  • Siti Nur Kamariah Rubani Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Batu Pahat, Johor, Malaysia

Keywords:

Lukisan skematik Perpaipan, Model Madeline Hunter, E-modul perisian AutoCad, media Prezi.com

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk membangunkan e-modul lukisan skematik perpaipan menggunakan model Madeline Hunter bagi kursus perpaipan untuk digunakan sebagai bahan bantu belajar di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Objektif utama adalah untuk membangunkan e-modul lukisan skematik perpaipan. Reka bentuk kajian yang dipilih untuk membangunkan e-modul ini adalah menggunakan model Madeline Hunter di mana ia melibatkan enam langkah iaitu objektif, fokus, pengajaran, bimbingan, maklum balas dan latihan. Ini kerana, langkah-langkah yang terdapat dalam model Madeline Hunter adalah lebih sistematik dan menjadikan pembelajaran secara terancang. Pengkaji menggunakan instrumen borang soal selidik dan sampel terdiri daripada 40 orang pelajar yang mengambil kursus perpaipan domestik. Soal selidik ini menggunakan skala Likert lima mata, dengan jawapan tunggal adalah "sangat tidak setuju" atau "tidak setuju," "tidak setuju," "setuju" atau "sangat setuju" untuk memudahkan responden. Setiap data yang diperolehi pengkaji akan dianalisis menggunakan SPSS versi 25.0 untuk mendapatkan nilai alpha yang boleh diterima iaitu 0.7. Terdapat sebanyak 40 item yang telah disediakan untuk dibentangkan kepada responden. E-modul ini dibangunkan menggunakan media prezi.com dan menggunakan perisian AutoCAD. Dalam e-modul ini, pelajar akan didedahkan dengan garis panduan dan langkah untuk melukis lukisan skematik saluran paip secara terancang. Nilai skor min bagi bahagian kandungan dan format adalah sama iaitu 4.34. Sungguhpun begitu, setiap bahagian item soalan soal selidik mendapat markah yang tinggi. Secara keseluruhannya, e-modul ini sesuai digunakan oleh pelajar dan pensyarah di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia berdasarkan keputusan yang diperolehi daripada sampel kajian dan penilaian pakar yang telah dijalankan seperti kesesuaian reka bentuk dan pembangunan e-modul, kesesuaian kandungan kandungan dan format termasuk maklumat yang ingin disampaikan. Tambahan pula, kemudahan dan keselesaan pengguna e-modul dibangunkan.

Downloads

Published

2022-08-02

How to Cite

Ariffin, A., Juglet Nur Haris Mat Supri, Hamzah, N., Zakaria, N., & Rubani, S. N. K. (2022). E-Modul Lukisan Skematik Perpaipan Menggunakan Model Madeline Hunter. Innovative Teaching and Learning Journal, 6(1), 1–9. Retrieved from https://itlj.utm.my/index.php/itlj/article/view/90

Issue

Section

Articles